Průzkum společnosti Oracle a MIT Technology dokládá význam spolupráce mezi odděleními financí a HR, pomocí technologií cloudu.

Celosvětový průzkum společnosti Oracle je založen na odpovědích 700 ředitelů firem s výkonnou pravomocí (C-level) i ředitelů a specialistů z oddělení financí, HR a IT. Výsledky ukazují, že sdílení cloudových systémů mezi odděleními financí a lidských zdrojů je klíčové pro transformaci podniku i pro úspěšné nasazení cloudových technologií jako celku. Integrace systémů pro plánování podnikových zdrojů (ERP) a řízení lidského kapitálu (HCM) umožňuje kromě jiných přínosů snazší sledování a plánování nákladů na zaměstnance pro účely tvorby rozpočtů. Integrace HCM a ERP systémů v cloudu navíc usnadňuje spolupráci mezi dalšími odděleními podniku; 37 % respondentů uvedlo, že využívají cloudové technologie pro vylepšení způsobů, jimiž se v rámci organizace sdílejí data.

Studie rovněž ukazuje lidský faktor související s úspěšnou implementací cloudu; klíčovou úlohu zde hraje schopnost zaměstnanců přizpůsobovat se změnám. Téměř polovina respondentů (46 %) uvádí, že díky cloudu se výrazně zlepšila jejich schopnost provádět změny na organizační úrovni. Mezi respondenty z nejvyššího vedení firem byl tento podíl 47 %. Významný je také přínos cloudu k produktivitě. Téměř třetina (31 %) dotazovaných potvrzuje, že jim díky cloudu ubylo ruční práce a automatizace procesů jim umožňuje věnovat více času strategickým prioritám.

„Oddělení financí a lidských zdrojů ve stále větší míře určují strategii transformace podniků. Návratnost investic (ROI, return of investment) do cloudových technologií není pouze otázkou finančních úspor, cloud umožňuje podnikům také lepší viditelnost informací v rámci oddělení financí a HR. Základ úspěchu každé firmy tvoří lidé; právě proto jsme se v naší studii zaměřili na manažery oddělení HR a lidských zdrojů, kteří jsou zodpovědní za transformaci a nasazování cloudu,“ uvádí Steve Cox, viceprezident společnosti Oracle pro marketing produktů ERP a EPM. „Efektivnější spolupráce mezi těmito odděleními umožňuje organizacím také lépe řídit další potřebné změny a vytvořit scénáře pro přechod ostatních oddělení na cloud.“

Průzkum rovněž ukazuje, že dochází k rozostření hranic mezi jednotlivými funkcemi a rolemi, protože cloud propojuje dosud oddělené firemní procesy (back office) do jednoho celku.

Výsledky průzkumu v číslech

Respondenti průzkumu rovněž uvádějí, že by si potřebovali zlepšit především následující pracovní dovednosti: plánování času (za problém aktuálně považuje 40 % respondentů), schopnost se aktivně dále vzdělávat, schopnost řešení problémů, matematické myšlení a analytické dovednosti. Mění se rovněž fungování firemního IT. 56 % respondentů z vedení firem souhlasí s tvrzením, že díky nasazení cloudu IT prostředí v jejich podniku nyní výrazně lépe podporuje inovace.

„V souvislosti s technologickými změnami je pro vedení firem klíčové, aby umožnily zaměstnancům jejich další rozvoj a osvojení obchodních dovedností. Mnoho podniků to chápe a je povzbudivé, že 42 % respondentů našeho průzkumu plánuje pro své týmy školení manažerských dovedností. Jsou si vědomi, že role zaměstnanců při zajišťování provozu organizace se mění. Zkušenosti z přechodu oddělení financí a HR do cloudu bude třeba uplatnit v rámci celé organizace, přičemž půjde o další disruptivní technologii,“ dodává Steve Cox.

Autor: Petr Smolník, šéfredaktor